Voorwaarden

1. Toepasselijkheid

Deze gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op de Gebruikersovereenkomst tussen EasyDriving en Gebruikers met het oog op het delen van één of meerdere auto's.

2. Dagelijks gebruik van de deelauto en verrekening van de kosten

De Gebruikershandleiding geeft duidelijke aanwijzingen voor het dagelijks gebruik van de deelauto. Deze handleiding wordt door de EasyDriving vóór ingebruikname van de auto ter beschikking gesteld aan de Gebruiker. De Gebruiker dient zich voor het eerste gebruik van de auto op de hoogte te stellen van deze handleiding, en hiernaar te handelen.

3. Verplichtingen Gebruiker

 • Gebruiker is gehouden de auto te gebruiken, te besturen en te behandelen zoals een zorgvuldig gebruiker betaamt, en zal daartoe in ieder geval de auto terugbezorgen in de staat waarin Gebruiker de auto heeft ontvangen bij aanvang van het gebruik, de auto schoon terug te bezorgen en te allen tijde op slot achter te laten.
 • Het is Gebruiker niet toegestaan:
  • Te roken in de auto;
  • De auto te verhuren, te gebruiken voor rijles of voor het vervoer van personen tegen betaling met uitzondering van carpooling, te gebruiken voor het houden van wedstrijden, snelheids-, rijvaardigheids-, of betrouwbaarheidsproeven, te gebruiken op een circuit of een terrein waarvoor de auto niet geschikt is, dan wel op een terrein waar staat aangegeven dat betreding daarvan op eigen risico is;
  • Het (mede) vervoeren van (huis)dieren;
  • De auto zodanig te gebruiken dat dit kan leiden tot verergering van bestaande, voor gebruik herkenbare of waarneembare, schade en defecten aan de auto of tot vermindering van de verkeersveiligheid.

4. Aansprakelijkheid en verzekering

 • Gebruiker is aansprakelijk voor defecten of schade ontstaan aan de auto of toegebracht met de auto, of voor vermissing van de auto, tijdens de periode van gebruik. De periode van gebruik eindigt bij het vergrendelen van de auto bij terugkomst op de standaard locatie van de deelauto, zoals bepaald in de Gebruikersovereenkomst;
 • Gebruiker en de auto zijn verzekerd tijdens het gebruik van de auto. EasyDriving heeft hiertoe een verzekering afgesloten. Het eigen risico van Gebruiker volgt uit de verzekeringsvoorwaarden (indien van toepassing: van de leasemaatschappij). De verzekeringsvoorwaarden zijn bij EasyDriving bekend;
 • Gebruiker is zich bewust van gedragingen, waarbij de auto niet verzekerd is, zoals rijden onder invloed of doorrijden na het veroorzaken van een ongeval. De verzekeringsvoorwaarden (indien van toepassing: van de leasemaatschappij) zijn hierin leidend;
 • Gebruiker is aansprakelijk voor gedragingen en nalaten van de bestuurder en de passagiers van de auto, ook indien deze niet de instemming van Gebruiker hadden;
 • EasyDriving, de leasemaatschappij (indien van toepassing) en OnzeAuto zijn in geen geval aansprakelijk voor directe of indirecte schade ten gevolge van het niet (tijdig) beschikbaar zijn van de auto.

5. Schade

 • In geval van nieuwe defecten of schade aan de auto of toegebracht met de auto of in geval van vermissing van de auto, is Gebruiker verplicht:
  • hier zo spoedig mogelijk melding van te maken aan EasyDriving;
  • gevraagd en ongevraagd alle inlichtingen en bescheiden die op de gebeurtenis betrekking hebben aan EasyDriving en de verzekeraar en/of (indien van toepassing) de leasemaatschappij van de auto te verstrekken;
  • de auto niet achter te laten zonder het behoorlijk tegen het risico van beschadiging of vermissing beschermd te hebben;
  • alle gevraagde medewerking te verlenen ter verkrijging van schadevergoeding van derden of als verweer tegen aanspraken van derden.
 • Bij ongevallen, beschadiging of vermissing is Gebruiker daarnaast verplicht:
  • melding te doen bij de politie ter plaatse;
  • zo spoedig mogelijk een volledig ingevuld en ondertekend schadeaangifteformulier aan EasyDriving te overleggen;
  • zich van erkenning van schuld in enigerlei vorm te onthouden.

6. Boetes en maatregelen

 • Voor rekening van Gebruiker zijn alle sancties en gevolgen van maatregelen die van overheidswege worden opgelegd naar aanleiding van het gebruik of ter beschikking hebben van de auto door Gebruiker, tenzij sancties verband houden met omstandigheden die in de risicosfeer van EasyDriving liggen;

 • Indien deze sancties en maatregelen aan EasyDriving worden opgelegd, is Gebruiker gehouden EasyDriving op diens eerste verzoek schadeloos te stellen.

7. Duur, wijziging en ontbinding van de Gebruikersovereenkomst

 • Gebruiker gaat de Gebruikersovereenkomst aan voor een periode van minimaal 3 maanden. De overeenkomst wordt stilzwijgend telkens met een periode van een maand verlengd, totdat geen auto meer beschikbaar is, bijvoorbeeld door het aflopen van leasecontracten;

 • Gebruiker kan de overeenkomst per email opzeggen, met een opzegtermijn van 1 maand.

 • Condities voor het gebruik kunnen tussentijds wijzigen. EasyDriving zal de wijziging opnemen in een addendum van de gebruikersovereenkomst, en deze naar de gebruiker(s) versturen per email, waarna de wijzingen van kracht zijn;

 • Daarnaast is EasyDriving gerechtigd de Gebruikersovereenkomst en het gebruik van de auto door Gebruiker zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te beëindigen onverminderd zijn recht op vergoeding van kosten, schade en rente indien:

  • Gebruiker tijdens de periode van gebruik één of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, tenzij de tekortkoming de ontbinding niet rechtvaardigt;
  • Gebruiker overlijdt, onder curatele wordt gesteld, surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, ten aanzien van hem de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard;
  • EasyDriving het bestaan van omstandigheden bekend worden, die van dien aard zijn dat ware EasyDriving hiervan op de hoogte geweest, hij de Gebruikersovereenkomst niet was aangegaan;
  • De leaseovereenkomst (indien van toepassing) tussen EasyDriving en de leasemaatschappij eindigt;
  • De leasemaatschappij (indien van toepassing) de toestemming voor autodelen heeft ingetrokken bij misbruik door respectievelijk EasyDriving dan wel de betreffende Gebruiker.
 • Met het eindigen of beëindigen van de leaseovereenkomst van een auto (indien van toepassing) eindigt de Gebruikersovereenkomst voor die betreffende auto automatisch. De Gebruiker zal in dat geval de betreffende auto zo snel mogelijk terugbrengen, volgens de instructie van EasyDriving, OnzeAuto of leasemaatschappij. De instructie van de leasemaatschappij is hierbij leidend.

 • EasyDriving is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van ontbinding op grond van dit artikel.

8. Verwerking van privacygevoelige gegevens

EasyDriving en Gebruikers delen gegevens met OnzeAuto. OnzeAuto gaat daar met de grootst mogelijke zorgvuldigheid mee om, en conformeert zich aan de privacywetgeving voor persoonsgegevens. In de uitgebreide privacyverklaring op de website van OnzeAuto staat beschreven hoe OnzeAuto omgaat met genoemde gegevens.